نمونه کار و آثار هنرجویان دوره مقدماتی

حسن آگاهی

طاهره ترابیان

عیسی صبحانی

فاطمه احرامی

محمدحسین ملائی

محمدصادق استوار

ملیکا کاروان

ملیکا محمدخانی

ملیکا محمدخانی 2

حمیدرضا ایمنی

حمیدرضا ایمنی 2

عبدالله بحرینی

عبدالله بحرینی 2

عبدالله بحرینی 3