مدرسه هنری پروموشن با ارائه کلاس های تخصصی و خصوصی موشن گرافیک و ارتقای پیوسته کیفیت، به دنبال یادگیری اصولی و نتیجه بخش علاقمندان و ورود جدی آنها به بازار کار است.

هدف اصلی ما جلب رضایت هنرجویان از طریق بهبود مستمر كیفیت آموزش بوده و هست.

ما اعتقاد داریم که در عصر حاضر، دانش موشن گرافیک یکی از قویترین ابزارها جهت تغییر دنیای تصاویراست و می خواهیم با تمرکز بر گسترش سطوح آموزشی نقش مهمی در مسیر این تغییر بازی کنیم.

پروموشن مدرسه ای است در دسترس همگان و هدف ما رسیدن به روزی است که هنرجویان بتوانند به راحتی رشته موشن گرافیک را یاد بگیرند و از طریق آن نقشی مهم در آینده کاری و زندگی شخصی خود داشته باشند.

مدرسه هنری پروموشن با ارائه کلاس های تخصصی و خصوصی موشن گرافیک و ارتقای پیوسته کیفیت، به دنبال یادگیری اصولی و نتیجه بخش علاقمندان و ورود جدی آنها به بازار کار است.

هدف اصلی ما جلب رضایت هنرجویان از طریق بهبود مستمر كیفیت آموزش بوده و هست.

ما اعتقاد داریم که در عصر حاضر، دانش موشن گرافیک یکی از قویترین ابزارها جهت تغییر دنیای تصاویراست و می خواهیم با تمرکز بر گسترش سطوح آموزشی نقش مهمی در مسیر این تغییر بازی کنیم.

پروموشن مدرسه ای است در دسترس همگان و هدف ما رسیدن به روزی است که هنرجویان بتوانند به راحتی رشته موشن گرافیک را یاد بگیرند و از طریق آن نقشی مهم در آینده کاری و زندگی شخصی خود داشته باشند.